Category Archives: กรุงพนมเปญ

วัดพนม

กรุงพนมเปญ วัดพนม : ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใจกลางกรุงพนมเปญ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นของนางเพ็ญ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่านางเพ็ญผู้พบพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ต่อมาภายหลังเมื่อมีการสถาปนาบริเวณนี้เป็นเมืองหลวงจึงได้ชื่อว่ากรุงพนมเปญ ตามชื่อของวัดแห่งนี้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ : สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของเขมรมากมาย พระราชวัง : ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระนโรดมสีหมุนี สามารถชมได้แต่เพียงด้านนอกเท่านั้น สามสบ : จุดรวมของแม่น้ำสามสายอันได้แก่ แม่น้ำโขงตอนบน,โขงตอนล่างและป่าสัก